Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Hotel Pekin i Restauracja Chińska Pekin z siedzibą 84-120 Władysławowo, ul. Niepodległości 14, nr telefonu: +48 58 674 88 88, e-mail:hotel@hotel-pekin.com.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail), które są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od firm zajmujących się rezerwacjami oraz organizatorów imprez i będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora.

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Państwem
a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.